જેમાં વિવિધ શાળાઓના 1,94,479 વિદ્યાર્થીઓએ મતદાન સંકલ્પપત્રો પરિવારના સભ્યો મારફત ભરાવી/વંચાવી શાળા કક્ષાએ પરત કર્યા છે અને ‘સહપરિવાર મતદાન’નો સંદેશો પહોંચાડવા વિદ્યાર્થીઓએ બ્રાન્ડ એમ્બેસેડરની ભૂમિકા અદા કરી છે. જેના પરિણામે આગામી ચૂંટણીમાં સુરત જિલ્લામાં મતદાનનું પ્રમાણ વધશે અને મહિલા મતદારોના મતદાનમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થશે.