બાળકોની ચીસો પણ સંભળાવવા લાગી હતી. જેના કારણે આસપાસના લોકો પણ એકઠા થઈ ગયા અને બાળકોને બચાવવામાં લાગી ગયા હતા. ઘટનાની પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. પોલીસ પણ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને અર્થમૂવિંગ મશીનની મદદથી બસને ઉપાડી પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ હતી.